ÖĞRENCİ HİZMETLERİ


ÖĞRENCİ HİZMETLERİ

Merkez Büro Hizmetleri

Aöf Büro Hizmetleri

 • Askerlik Tecil İşlemleri
 • Yabancı Ülkelerce İstenen Öğrenci Belgeleri ve Diğer Belgelerin Onaylanması
 • Mezuniyet ve Sonrası İşlemler
 • Diploma
 • Diploma Eki (Diploma Supplement)
 • Not Bildirim Belgesi (Transkript)
 • Onur ve Yüksek Onur Belgesi
 • Mezun Kartı
 • Yeniden Lisans ve Ön Lisans Diploması Düzenlenmesi
 • İletişim Merkezi
 • Diğer Öğrenci Hizmetleri
 • AÖF Bürolarının Öğrencilere Verdiği Hizmetler
 • Ders Kitaplarının Dağıtımı
 • Öğrenci Belgesi
 • Askerlik Tecil İşlemleri
 • Not Bildirim Belgesi (Transkript)
 • Yeniden Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartı Düzenlenmesi
 • Kayıt Silme

Ülkemizin en küçük yerleşim biriminde öğrencisi olan Anadolu Üniversitesi, öğrenci hizmetlerini

yerinde verebilmek için, 81 ilde ve Lefkoşa’ da olmak üzere toplam 89 büro açmış bulunmaktadır.

Merkez Büro tarafından verilen hizmetler için bürolara, bürolar tarafından verilen hizmetler için

Dekanlığa veya Merkez Büroya başvurmayınız. Yanlış başvuru size zaman kaybettirecektir. Merkez

Büro ve AÖF bürolarının öğrencilere verdiği hizmetler aşağıda açıklanmaktadır.

1. Merkez Büro Tarafından Verilen Hizmetler

Merkez Büro; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri ile bürolar arasındaki koordinasyonu sağlar. Bunun yanında illerdeki bürolardan yürütülmesine imkân bulunmayan hizmetler, Merkez Büro (Eskişehir) tarafından verilmektedir. Merkez Büro tarafından yürütülen hizmetler aşağıda açıklanmıştır:

1.1. Askerlik Tecil İşlemleri

Kayıtlı öğrencilerimizden askerlikle ilişkisi olanlar için kayıt durumlarına ilişkin bilgi her yıl Askere alma Dairesi Başkanlığına toplu olarak gönderilmektedir. Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildirilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri, öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına başvurup öğrenci durum belgesi alarak askerlik şubelerine verebilirler.

1.2. Yabancı Ülkelerce İstenen Öğrenci Belgeleri ve Diğer Belgelerin Onaylanması

Bazı öğrencilerimizin ana ve babaları yurt dışında çalışmakta ve çocuğunun yüksek öğrenimini sürdürmesi nedeniyle bulundukları ülkelerin sigorta ve benzeri kurumlarından bazı haklar elde etmektedirler. Bu hakların elde edilmesinde kullanılmak ve onaylanmak üzere yurt dışından gönderilen veya Sosyal Güvenlik Kurumunca bu amaca yönelik olarak istenen formlar Merkez Büro tarafından onaylanmaktadır. Bu nedenle

yurt dışından gelen öğrenci belgelerinin onayı için posta ile veya bizzat Merkez Büroya başvurulması gerekmektedir. Bürolar size bu konuda ancak bilgi vermekle yetinecek, herhangi bir belge onaylamayacaklardır. Bazı öğrencilerimiz ise, yurt dışına gönderilmek üzere normal öğrenci belgesi talep etmektedirler. Bu isteklerinizi “Normal öğrenci belgesi istiyorum” diye açıkça ifade ettiğiniz takdirde, bürolar bu

öğrenci belgesini vereceklerdir.

1.3. Mezuniyet ve Sonrası İşlemler

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin dört yıllık bölümlerinden mezun olanlara “Anadolu Üniversitesi Lisans Diploması”, iki yıllık programlardan mezun olanlara “Anadolu Üniversitesi Ön Lisans Diploması” verilir.

Mezunlara verilen diploma ve diğer belgelerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.

1.3.1. Diploma

Diplomalar, yıl sonu veya bütünleme sınavı sonuçları öğrencilerin eline geçtiği tarihten 15 gün sonra hazır olmaktadır. Sınav sonuçları Fakülteye ulaştıktan sonra mezuniyetle ilgili çalışmalar için gerekli olan 15 günlük

süreden önce; çıkma, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten hiçbir belgenin verilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle mezunlar Dekanlık, Merkez Büro veya bürolardan diploma dışında herhangi bir

mezuniyet belgesi talebinde bulunmamalıdır; bu yöndeki talepler kesinlikle dikkate alınmayacaktır. Mezuniyetle ilgili gerekli hazırlıklar bitince diplomalar hemen hazırlanarak mezunlara verilmek üzere, bağlı oldukları bürolara gönderilmektedir. Yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda mezun olan öğrenciler, hazırlık için gerekli olan 15 günlük süre sonunda bağlı oldukları büroya öğrenci kimlik kartıyla bizzat başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Diplomalar posta ile gönderilmez, mezunların kendisine veya yasal vekiline verilir. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Fakülteye “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı” borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.

Evlilik, mahkeme kararı vb. nedenlerle adında, soyadında ve doğum tarihinde değişiklik olan veya ikinci adını öğretimleri süresince kullanmayan son sınıf öğrencilerinin diplomalar düzenlenmeden bu kılavuzun II. 2.7.2. maddesindeki açıklamaya uygun olarak değişiklik ve düzeltmelerini yaptırmaları gerekmektedir.

Hazırlanan diplomadaki kimlik bilgilerinin doğruluğunun kontrol edilebilmesi için, diplomanızı teslim alırken kimlik bilgilerinizi gösteren resmî bir belgenin yanınızda bulunması gerekmektedir. 1.3.2. Diploma Eki (Diploma Supplement)

“Diploma Eki”, diploma ile birlikte verilen ve verildiği kişinin sahip olduğu derece ve derecenin düzeyi, içeriği ve işlevi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlayan uluslararası bir belgedir. Bu belge ayrıca ulusal eğitim sistemini açıklayan bilgileri içermektedir. “Diploma Eki”, diplomaya ek bir belge olup diploma yerine kullanılamaz; ancak diploma ile birlikte geçerlidir. “Diploma Eki”nin en önemli amaçlarından biri, yüksek öğretimde şeffaflığı artırmak ve dolayısıyla derecelerin akademik ve mesleki açıdan adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır. “Diploma Eki”nde herhangi bir yargı ya da önermeye yer verilmez. İngilizce olarak hazırlanan “Diploma Eki” uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapan fakültelerin öğrencilerine 2005-2006 öğretim yılından itibaren mezun olduklarında ücretsiz olarak verilmektedir.

1.3.3. Not Bildirim Belgesi (Transkript)

Mezun olan öğrencilere “Diploma”, “Diploma Eki (Diploma Supplement)” yanında “Not Bildirim Belgesi (Transkript)” verilir. Mezunlara diplomaları ile birlikte verilen “Not Bildirim Belgesi (Transkript)” öğrencilerin fakültedeki öğrenimleri süresince sorumlu olup başardıkları derslerin bir dökümüdür. Bunun yanında 1999 2000 öğretimyılı ve daha önceki öğretim yıllarında mezun olan veya kayıt sildiren öğrenciler Merkez Bürodan,

sonraki yıllarda mezun olan veya kayıt sildiren öğrenciler AÖF Bürolarından “Not Bildirim Belgesi”

alabilirler. Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarından veya meslek yüksekokullarından mezun olup

dikey geçişle İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıt yaptırarak mezun olan öğrencilerin, Açıköğretim

Sistemiyle Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 22. Maddesi uyarınca,

başarı ve mezuniyet notunun belirlenmesinde, önceki yüksek öğretim kurumundan almış oldukları

notlar dikkate alınmaz.

1.3.4. Onur ve Yüksek Onur Belgesi

Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Ek-1 ve Ek-2 maddeleri uyarınca öğrencilerimize ve mezunlarımıza verilmek üzere hazırlanan “Onur Belgesi” ve “Yüksek Onur Belgesi” AÖF büroları aracılığı ile teslim edilmektedir.

1.3.5. Mezun Kartı

Anadolu Üniversitesi olarak, Üniversitemiz ve mezunlarımız arasındaki birlik, dayanışma ve iletişimi devam ettirmek amacıyla mezunlarımıza “Mezun Kartı” verilmektedir.

1.3.6. Yeniden Lisans ve Ön Lisans Diploması Düzenlenmesi

Diplomanın kaybı veya kullanılamaz duruma gelmesi halinde, mezunlara daha önce verilen diplomadaki bilgilerin aynen yer alması koşuluyla yeni bir diploma düzenlenir. Bu diplomanın ön yüzünde “İkinci Nüsha (Duplikata)” ibaresi yer alır. “İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma”, başvurudan itibaren en geç 20 gün içerisinde düzenlenmektedir. Diplomasını kaybedenler Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının T.C. Ziraat

Bankası Eskişehir Şubesi 40003689-5001 numaralı hesabına 55.00 YTL. tutarındaki ücreti ödeyip bankadan aldıkları dekontun aslını dilekçelerine ekleyerek AÖF bürosuna başvurabilirler.

“İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma” düzenlenebilmesi için ödemeniz gereken bedelin bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo, vb. yolla gönderilmesi halinde işlem yapılmaz ve yatırılan bedel iade edilmez. Kaybolan diplomanın bulunması veya “İkinci Nüsha (Duplikata) Diploma” düzenletilmesinden

vazgeçilmesi halinde bankaya yatırılan bedel geri verilmez.

1.4. İletişim Merkezi

Merkez Büro’ya bağlı olarak hizmet vermekte olan iletişim merkezi, öğrenci hizmetleriyle ilgili öğrencilerimizin her türlü sorularına telefon veya e-posta ile yanıt vermektedir. Öğrenciler aşağıda numaraları verilen telefonlardan bilgi alabilecekleri gibi mrkburo@anadolu.edu.tr adresine e posta göndererek isteklerini yazılı olarak ulaştırabilirler. T.C. kimlik no ve ad – soyadı olmayan e-postalar cevaplandırılmayacaktır.

1.5. Diğer Öğrenci Hizmetleri

•       Öğrenim ve katkı kredisi alan öğrencilerin takibi, kaydı silinenlerin Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bildirilmesi,

•       İki yıl üst üste kaydını yeniletmediğinden kaydı silinecek öğrencilerin, toplu kayıt silme işlemlerinin yapılması ve ilgili kurumlara bilgi verilmesi,

•       Öğrencilerin “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı” 1. ve 2. taksit ödemeleriyle ilgili sorunların giderilmesi,

•       Öğrenci kimlik kartlarının hazırlanarak AÖF büroları aracılığı ile dağıtım işlemlerinin yürütülmesinin sağlanması.

2. AÖF Bürolarının Öğrencilere Verdiği Hizmetler

AÖF büroları, uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapan fakültelerin illerdeki öğrenci hizmetlerini yürüten birimleridir. AÖF bürolarının öğrencilere vereceği hizmetler aşağıda açıklanmıştır. Büro adresleri 41-43 sayfalarda bulunmaktadır.

2.1. Ders Kitaplarının Dağıtımı

Ders kitaplarının dağıtımı, aksine bir duyuru yapılmadığı sürece kayıt ve kayıt yenileme anında bürolardan yapılacaktır. Ders kitaplarının bürolardan dağıtımı 06 Nisan 2008 tarihine kadar devam edecektir. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile İngilizce ders kitapları iki cilt, diğer ders kitapları tek cilttir.

2.2. Öğrenci Belgesi

Öğrenciler AÖF bürolarına bizzat veya posta yoluyla başvurarak öğrenci belgesi alabilirler. Ancak, Fakülte kayıtlarında öğrenciye ait bilgilerde eksiklik varsa öğrenci tarafından bu bilgiler tamamlanmadan öğrenci belgesi verilemez. Bu nedenle özellikle ilk kez öğrenci belgesi isteğinde bizzat başvurulması yararlı olacaktır. Eksik bilgilerinizi tamamladıktan sonra postayla öğrenci belgesi istenebilir. Bilgilerinizi http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanan AÖF Büro-Web sitemizden AÖF Büro-Web Şifrenizi kullanarak kontrol edebilirsiniz. 2007-2008 öğretim yılından itibaren öğrenci belgesi fotoğraflı olarak düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin fotoğrafsız öğrenci belgesi istekleri yerine getirilemeyecektir.

2.3. Askerlik Tecil İşlemleri

Kayıtlı öğrencilerimizden askerlikle ilişkisi olanlar için kayıt durumlarına ilişkin bilgi her yıl Askere alma Dairesi Başkanlığına toplu olarak gönderilmektedir. Fakültemizce, öğrencilik durumu zamanında bildirilmiş olmasına rağmen bazı askerlik şubeleri, öğrencilerimize duyuru çıkararak öğrenci durum belgesi istemektedirler. Böyle bir durumla karşılaşan öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat başvurarak veya posta yoluyla öğrenci durum

belgesi (EK-C2) alabilirler. Posta yoluyla öğrenci durum belgesi (EK-C2) almak isteyen öğrenciler, büroya dilekçelerini gönderdikleri takdirde öğrenci durum belgeleri ilgili askerlik şubelerine gönderilecektir. Ancak Fakülte kayıtlarında öğrenciye ait bilgilerde eksiklik veya yanlış bilgi varsa bu bilgi askerlik şubesine gönderileceğinden büronuzdan veya http://aofburo.anadolu.edu.tr adresinde yayımlanan AÖF Büro-Web sitemizden AÖF Büro-Web Şifrenizi kullanarak kontrol edebilirsiniz. Askerlik şubeleri, çağı geldiği halde zamanında başvuru yapmayan öğrencilere para cezası uygulamaktadır. Bu nedenle şubelerinden askerlik

işlemleri için çağrılan öğrenciler, AÖF bürolarından öğrenci durum belgesi (EK-C2) alarak şubelerine vermelidirler. Doğacak mağduriyetten Anadolu Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. 29 yaşını doldurmuş öğrencilerimize askerlik kanunu gereğince öğrenci durum belgesi verilememektedir. Kayıt olduğu yıldan başlamak üzere, kaydını yeniletmediği süreler de dahil olmak üzere Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi

lisans öğrencilerinden 7. yılını dolduranlara, Açıköğretim Fakültesi ön lisans öğrencilerinden 4. yılını dolduranlara, öğrencilik haklarından yararlanamadıkları için, öğrenci durum belgesi verilmemektedir. Ancak bu durumda olan öğrencilere, istedikleri takdirde yukarıdaki yasal durumu tespit eden bir yazı bürolarca verilmektedir. Dikey geçişle lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptıranlar ve ikinci üniversiteden

kayıt yaptıran öğrenciler askerlik tecil işlemlerinden yararlanamazlar. Lisans öğrenimine hazırlık programında okudukları tüm derslerden başarılı olan öğrencilere, askerlik şubelerinden ilişiksiz belgesi getirmek

koşuluyla 3. sınıfa kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren, askerlik tecil işlemiyle ilgili hizmet verilmeye başlanır.

İkinci üniversiteye kayıtlı öğrencilerden örgün öğretimdeki kaydını sildirerek süresi içinde gerekli belgelerle AÖF bürosuna başvuranlar, askerlik hizmetleri ile ilgili öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciliğini devam ettirerek askere gitmek isteyenlere “Askere alınmasında fakültemizce sakınca yoktur.” ibareli yazı düzenlenmekte olup öğrencilerimiz bu yazıyla kaydını sildirmeden askere gitme isteklerini askerlik şubelerine iletebilirler.

2.4. Not Bildirim Belgesi (Transkript)

Halen kayıtlı olan öğrencilere verilen not bildirim belgesi, öğrencinin başardığı ve bulunduğu sınıfta sorumlu olduğu dersleri göstermektedir. Not bildirim belgesi, öğrencilerin kendilerine verilebileceği gibi, öğrencilerin dilekçelerinde belirttikleri kişi, kurum ve kuruluşlara da gönderilebilir. Mezun olan ve kayıt sildiren öğrencilerin alabilecekleri not bildirim belgesi bu kılavuzun II.1.3.3 maddesinde açıklanmıştır.

2.5. Yeniden Öğrenci Kimlik veya Tanıtım Kartı Düzenlenmesi

Öğrenci kimlik veya tanıtım kartının kaybedilmesi ya da kullanılamaz hale gelmesi durumunda öğrenciler, AÖF bürolarına bizzat başvurup aşağıdaki koşulları yerine getirerek öğrenci kimlik veya tanıtım kartının yeniden düzenlenmesini isteyebilirler.

Bunun için;

a) Öğrenci kimlik veya tanıtım kartınızı kaybettiğinizi belirten dilekçe,

b)10.00 YTL.lik kimlik bedelini Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası ESKİŞEHİR Şubesi 40003689-5001 numaralı hesabına yatırarak bankadan alınan dekontun aslını dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna bizzat başvurunuz. Kimlik kartı için ödemeniz gereken bedelin bankaya mektup, posta havalesi, EFT, kargo, vb. yolla gönderilmesi halinde işlem yapılmaz ve yatırılan bedel iade edilmez. Hazırlanan yeni öğrenci kimlik kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan teslim alabilirsiniz. Bu nedenle bağlı olduğu büro dışında herhangi bir AÖF bürosuna başvuran öğrenciler, kimlik veya tanıtım kartlarını başvurdukları değil bağlı oldukları bürodan alabilirler. Öğrenci kimlik veya tanıtım kartınızı bürodan alabilmeniz için, fotoğraflı özel kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi gibi) büroya bizzat başvurmanız gerekmektedir. Kaybolan öğrenci kimlik veya tanıtım kartının bulunması veya yeniden kimlik kartı düzenletilmesinden vazgeçilmesi halinde bankaya yatırılan bedel iade edilmez. Posta yoluyla veya bir yakınınız aracılığı ile öğrenci kimlik veya tanıtım kartı çıkartılması mümkün değildir.

2.6. Kayıt Silme

Kayıt sildirmek isteyen öğrencilerin, aşağıda belirtilen belgeleri tam olarak hazırlayarak AÖF bürolarından birine bizzat başvurmaları gerekmektedir. Ancak “Öğretim Gideri” ve “Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı” 2. taksit borcu olan öğrencilerin kayıtlarının silinebilmesi için AÖF bürosuna başvurmadan önce 2. taksit bedellerini bankaya ödemeleri gerekmektedir. Ayrıca, son sınıf öğrencilerinden yıl sonu veya bütünleme sınavı sonunda mezun olabilecek durumda olanların sınav sonuçları belli oluncaya kadar kayıt sildirme istekleri işleme alınmayacaktır.

Kayıt sildirmek için öğrencilerin;

a) Kaydını sildirmek istediğini açıkça belirten imzalı ve tarihli dilekçeyi,

b) Öğrenci kimlik kartını, başvurdukları AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

Posta ile kayıt silme işlemi yapılmaz!

Kayıt silme işlemi öğrencinin bizzat büroya başvurmasıyla yapılacaktır.

Anne, baba, kardeş ve eş gibi yakınları kayıt sildirme işlemi yaptıramazlar. Kaydı silinen öğrencinin ÖSYM sınavları sonunda yerleştirilmesi dışında sisteme yeniden kaydı mümkün değildir. Öğrenci kimlik kartını ibraz edemeyenlerin özel belgelerle kimliğini kanıtlamaları gerekir. Aksi takdirde kayıtları silinmez.

Kayıt silme işlemi öğrenciye, ilgili askerlik şubesine, Anadolu Üniversitesi merkezi bilgisayarına aynı anda bildirildiği ve kayıt silme işleminden dönülmesi mümkün olmadığı için öğrencilerimiz kayıt silme konusunda kesin kararlarını vermeden AÖF bürolarına başvurmamalıdırlar.

III. İNTERNET HİZMETLERİ

Üniversitemiz, öğrencilerine akademik ve bireysel anlamda İnternet hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler iki başlık altında toplanmaktadır:

• Açıköğretim Sistemi

• AÖF Büro-Web Hizmetleri

1. Açıköğretim Sistemi

Uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapan fakültelerin öğrencileri sistemle ilgili genel bilgilere http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Açıköğretim” başlığı altında ulaşabilirler. Bu başlık altında öğrencilerimiz; duyurular, açıköğretim sisteminin tanıtımı, program broşürleri, e-öğrenme portalı, akademik danışmanlık hizmeti, radyo-televizyon hizmetleri, kitap hizmetleri, büro hizmetleri, kılavuzlar, yönetmelikler gibi birçok önemli bilgiye ulaşabilmektedir. http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Açıköğretim” sisteminin öğrencilerimiz tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir. Uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapan

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait sayfalara ayrıca Anadolu Üniversitesi http://www.anadolu.edu.tr adresindeki “Akademik” başlığı altında “Fakülteler” yolunu izleyerek

de erişilebilmektedir.

ÖĞRENME ORTAMLARI

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin öğrencileri aşağıda sayılan öğrenme ortamlarından yararlanarak öğrenimlerini sürdürebilirler:

1. Ders Kitapları

Ders kitapları, uzaktan eğitim ilkelerine uygun olarak öğrencilerimizin kendi kendilerine öğrenmelerini

sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.

Üniversitemizin basımı olan ders kitaplarını kaybetmeleri nedeniyle yeni ders kitabı satın almak isteyen öğrenciler öncelikle 0-222-330 74 36 nolu telefonu arayarak istenen kitapların stoklarımızda var olduğunu öğrendikten sonra Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığının, T.C. Ziraat Bankası Eskişehir şubesindeki 40003690-5001 numaralı hesabına, Tablo -4’ te belirtilen bedeli yatıracaklardır. Hangi kitabı almak istediklerini açıkça belirten dilekçeye bankadan aldıkları dekontun aslını ekleyerek “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kitap Koordinasyon Birimi 26470 ESKİŞEHİR” adresine öndermeleri

veya 0-222-330 74 36 nolu faksa iletmeleri halinde istedikleri ders kitapları adreslerine ödemeli kargo ile gönderilecektir.

Reklamlar

Eylül 7, 2009 tarihinde Anadolu Üniversitesi içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Yorum yapın.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: