EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKLARI


EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKLARI

  • Öğretim Süresi
  • Muafiyet
  • Staj ve Uygulamalı Dersler
  • Staj
  • Uygulamalı Dersler
  • Sağlık Programları Uygulama Eğitimi
  • Yatay Geçiş
  • Dikey Geçiş
  • Lisans Tamamlama7. İkinci Üniversite

ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ

PASO İŞLEMLERİ

1. Öğretim Süresi

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere ön lisans için dört, lisans için yedi yıl süreyle öğrencilik haklarından yararlanabilirler. Öğrenciler kayıt yeniletmedikleri yılda öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

Kayıt yeniletmedikleri öğretim yılları dört ve yedi yıllık öğretim süresi hesabına katılır. Lisansta yedinci yılını, ön lisansta dördüncü yılını dolduran öğrencilerin öğretim süreleri, öğretim yılının tamamlanmasıyla bitecektir. Öğretim yılının tamamlanmasından sonra bu öğrencilere öğretim süreleri dolduğundan öğrencilik hizmeti verilmeyecektir. Bu sürelerin bitiminden sonra, öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini tamamladıkları takdirde sınavlara katılarak öğretimlerini sürdürebilmekte; ancak öğrencilik haklarından yararlanmaları mümkün olmamaktadır. Kurumlarla yapılan protokoller gereğince, Meslek Eğitimi Ön Lisans Programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin programa devam hakları, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla 4 yıldır.

Meslek Eğitimi Ön lisans Programına kayıtlı öğrencilerin kayıt yeniletmedikleri öğretim yılları da öğretim süresi hesabına katılır. 4. yılın sonunda başarısız olan öğrencinin kaydı silinir ve Fakülteyle ilişiği kesilir. Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan protokol gereğince Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programına (2+2) kayıt yaptıran öğrencilerin programa devam hakları, yasal yükümlülüklerini

yerine getirmeleri kaydıyla 4 yıldır. Sınıf Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programına (2+2) kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yeniletmedikleri öğretim yılları da öğretim süresinin hesabına katılır. Bu süre sonunda başarısız olan öğrencinin kaydı silinir ve Fakülteyle ilişiği kesilir.

2. Muafiyet

Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencileri, kaydedildikleri ve bulundukları sınıf, bölüm ve programda okutulan derslerin tümünü almak zorundadırlar. Öğrencilere, yükseköğretim kurumlarında (uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakülteler dahil) daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz. Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin öğrencisi iken Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek yeniden yerleştirilenler,

önceki kaydını sildirmek koşuluyla, yerleştirildikleri bölüm ve programın birinci sınıfına kayıt yaptırabilirler. Bu öğrencilere fakültelerde daha önce okudukları ve başardıkları dersler dolayısıyla hiç bir şekilde muafiyet tanınmaz.

3. Staj ve Uygulamalı Dersler

Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön Lisans, Okul Öncesi Öğretmenliği ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programları ve aşağıda açıklanan sağlık programları dışındaki öğretim programlarında öğrencilerimizin staj ya da uygulamalı eğitim yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5. maddesi gereğince staj ve uygulama zorunluluğu konulan bölüm ve program öğrencileri bu çalışmalara katılmak zorundadırlar.

3.1. Staj

“Turizm ve Otel İşletmeciliği” Ön Lisans Programına kayıt yaptıran öğrencilerin zorunlu staj süreleri 90 gündür. Öğrenciler Dekanlığın belirlediği staj koşullarına uymak zorundadırlar. Kendisine Dekanlık tarafından staj çağrısı gönderilen öğrenci geçerli bir mazereti yoksa Dekanlığın belirlediği tarih ve yerde stajını yapmak zorundadır.

Öğrenciler, turistik belgesi bulunan bir işletmede kendileri staj yeri temin ederek Dekanlık onayıyla

stajlarını yapabilirler. Turistik işletme belgesi olmayan işletmelerde yapılan stajlar geçerli değildir.

Staj sonunda stajını tamamladığına dair belgeyi Dekanlığa iletmek öğrencinin sorumluluğundadır. Stajını tamamlamayan öğrenci programdan mezun olamaz. Staj uygulaması ile ilgili bilgiler daha sonra gönderilecektir.

3.2. Uygulamalı Dersler

Açıköğretim Fakültesi “Büro Yönetimi ve Sekreterlik” Ön Lisans Programı 2. sınıfında bulunan “Klavye Öğretimi” dersi devam mecburiyeti olmayan uygulamalı derstir. Amacı öğrencilere on parmak klavye kullanımını öğretmektir. Bu dersin işleyiş biçimi ve sınavları ile ilgili bilgiler bu dersten sorumlu öğrencilerin adreslerine ayrıca gönderilecektir. İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında (İÖLP), 2. sınıftaki “Okul Deneyimi-I” (gözlem) dersi ile 4. sınıftaki “Okul Deneyimi-II ve Öğretmenlik Uygulaması” dersi devam mecburiyeti olan uygulamalı derslerdir. En çok %10 devamsızlık yapan öğrenci söz konusu derslerden başarısız sayılır ve bütünleme hakkı olmaksızın ilgili dersten sınıfta kalır. Daha detaylı bilgi için AÖF İÖLP öğrenci kılavuzuna bakınız. Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı 3. sınıf “Okul Öncesi Eğitimde Uygulama” dersi ve 4. sınıf “Öğretmenlik Uygulaması” dersi, devam mecburiyeti olan uygulamalı derslerdir. Bu derslerin uygulamalarına ilişkin bilgiler öğrencilere posta yoluyla ve İnternet üzerinden yayımlanarak bildirilmektedir. Öğrencilerin bu derslerde hazırladıkları uygulama dosyaları AÖF Dekanlığınca değerlendirilmektedir.

3.3. Sağlık Programları Uygulama Eğitimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesince yürütülen sağlık programları Hemşirelik ve Ebelik Bölümünün ikinci sınıf öğrencilerine birer aylık dönemler itibariyle hastanelerde Uygulamalı Eğitim (Akademik Danışmanlık) hizmetleri verilmektedir. Uygulamalı eğitim yapılacak hastanelerin tespitinde ölçüt olarak dahiliye, genel cerrahi, kadın-doğum ve çocuk servislerinin bulunması esas alınmaktadır. Öğrencilerimizin uygulamalı eğitime katılmaları zorunlu olup UYGULAMALI EĞİTİM ikinci sınıf müfredat programının bir dersi olarak değerlendirilmektedir. Sağlık programları Hemşirelik ve Ebelik bölümlerini başarı ile tamamlamak için uygulamalı eğitim dersinden an az 50 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.

4. Yatay Geçiş

Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun; fakülte, bölüm ve programlar arasında yatay geçiş yapamazlar. Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelerdeki bölüm ve programlardan, örgün yükseköğretime geçiş yapılamaz. Ancak, örgün öğretimde öğrenci olanlar yatay geçiş yönetmeliği kapsamında yatay geçiş yapabilirler.

5. Dikey Geçiş

Açıköğretim Fakültesinin iki yıllık ön lisans programından mezun olanlar, “Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik” uyarınca ÖSYM’ce yapılan dikey geçiş sınavına katılarak örgün öğretime geçiş yapabilirler. ÖSYM’ce yapılan bu sınavlara son sınıfta okuyan öğrenciler ile mezun olanlar ilan edilen süre içerisinde başvurarak katılabilirler. Ayrıca, Meslek Yüksekokulu ve Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarından mezun olanlar, uzaktan eğitim sistemiyle öğretim yapan İktisat ve İşletme Fakültelerine, Anadolu Üniversitesi

tarafından ilan edilen koşulları yerine getirdikleri takdirde dikey geçişle kayıt yaptırabilirler. Başvuru ve kayıt koşulları her yıl ilan edilmekte ve bu koşulları yerine getirenler, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 3. sınıfa doğrudan veya lisans öğrenimine hazırlık programına kayıt yaptırabilmektedirler.

6. Lisans Tamamlama

Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programları ile İktisat, İşletme Fakülteleri ve 4 yıllık öğretim süresi olan yüksekokul veya fakültelerin 1. ve 2. sınıf derslerinin tümünden başarılı olup ön lisans diploması alanlar, lisans tamamlamak isterlerse her yıl Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerince verilen ilanlarda belirtilen koşullara göre başvurarak kayıt yaptırabilirler. Başvuruları kabul edilenler 3. sınıftan öğretime devam edebilirler.

7. İkinci Üniversite

4 yıllık örgün yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı öğrenciler veya mezun olanlar, alanları dışında, öğrenim görmek istedikleri (İngilizce Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Bilgi Yönetimi Programı hariç) İktisat ve İşletme Fakültesi lisans veya Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarından sadece birine başvurabilirler.

2 yıllık örgün yükseköğretim bölümlerinde kayıtlı öğrenciler veya mezun olanlar, alanları

dışında, öğrenim görmek istedikleri (Bilgi Yönetimi Programı hariç) Açıköğretim Fakültesi ön lisans programlarından sadece birine başvurabilirler. 4 yıllık lisans bölümlerine başvuramazlar.

Örgün yükseköğretim programlarında okuyanların veya bu programlardan mezun olanların Açıköğretim programlarına kaydolmalarına ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği esasların, 10.11. ve 12’nci maddelerinde;  10  “Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç Açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.” 11 :“Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dahil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.” 12 :“Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar

ile bu programlardan mezun olanlardan Açıköğretim programlarına kayıt yaptıranlar, Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısını, Anadolu Üniversitesine %100 fazlasıyla öderler.” hükümleri yer almaktadır.

İkinci Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilerin, yukarıdaki açıklamaları dikkate almaları gerekmektedir.

VII. ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLERİ

Uzaktan eğitim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerin disiplin işleri “Yükseköğretim

Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği” ne göre yürütülür. Bürolarda, akademik danışmanlık merkezinde,

sınav mahallerinde veya topluca yapılan kayıt, kayıt yenileme ve diğer zamanlarda öğrenciliğe yakışmayan davranışlarda bulunanlar, eğitim ve öğretimi engelleyenler hakkında gerekli disiplin soruşturması açılacak ve Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

VIII. PASO İŞLEMLERİ

Paso verilmesi, ilgili belediyelerin bu konudaki kurallarına göre her ilde ayrı organizasyon yapmayı

gerektirmektedir. Paso alacak öğrencilerimiz, yapması gereken işlemler hakkında bulundukları illerdeki belediyelerden bilgi alabilirler. AÖF bürolarınca yürütülen paso işlemlerinde alınan bedelin tamamı ilgili belediyelere bandrol bedeli olarak ödenmektedir.

Reklamlar

Eylül 7, 2009 tarihinde Anadolu Üniversitesi içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin. Yorum yapın.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: